Administratorem danych jest minister właściwy do spraw informatyzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania profilu zaufanego. Z administratorem można skontaktować się: pocztą za pomocą pod adresem mc mc. Z inspektorem ochrony danych można się zq we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

Do logowania za pomocą do konta na platformie ePUAP wykorzystywane jest konto profilu zaufanego. Podstawy prawne przetwarzania danych: obowiązek prawny ciążący na administratorze: art. Odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający: Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach JerozolimskichWarszawa świadczący usługi check this out utrzymania profilu zaufanego i jego rozwoju w imieniu ministra właściwego za pomocą spraw informatyzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

Udostępnienie będzie następowało wyłącznie po podaniu numeru PESEL lub identyfikatora użytkownika konta powiązanego ze złożonym wnioskiem. Za pomocą lista punktów potwierdzających profile zaufane dostępna jest na stronie sa. Unieważnienie profilu zaufanego nie spowoduje usunięcia konta profilu zaufanego. Usunięcie forum party poker profilu zaufanego spowoduje automatycznie unieważnienie profilu zaufanego.

Jest to możliwe, po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie w systemie profilu zaufanego, za pomocą sposób ustalony przez użytkownika tego konta. Stawki za pomocą Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

Podanie za pomocą jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z profilu zaufanego. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uzyskania profilu zaufanego, korzystania z usług online wymagających użycia profilu zaufanego lub złożenia podpisu zaufanego.

Rejestracja w profilu za pomocą Zmień sposób rejestracji. Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane.

Klauzula informacyjna dot. Dane kontaktowe administratora Z administratorem można skontaktować się: pocztą elektroniczną pod adresem mc mc. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców ppomocą Odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający: Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Za pomocą przy Alejach JerozolimskichWarszawa świadczący usługi technicznego utrzymania profilu zaufanego i jego rozwoju w imieniu ministra właściwego do spraw please click for source oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z profilu zaufanego.


6/21/2021 by Avel